Wie we zijn

We zijn een gastvrije gemeente met een protestants-evangelisch karakter.

Mensen met verschillende nationaliteiten en achtergronden hebben hier inmiddels hun geestelijk thuis gevonden.

We geloven dat we een geroepen gemeente van Jezus Christus zijn.

Op zondag komen we samen in een eredienst. We luisteren naar de Bijbel, omdat  we geloven dat God daarin tot ons spreekt. In antwoord op Zijn spreken is er gebed, gezang en de mogelijkheid tot uiting van onze dankbaarheid tijdens een collecte.

Als gemeenteleden weten wij ons ook geroepen tot dienst aan elkaar. We leven met elkaar mee in vreugde, zorgen, ziekte en verdriet.

Ons christen-zijn houdt in dat wij de opdracht hebben het Evangelie niet voor onszelf te houden, maar door te geven aan de mensen om ons heen. We willen voor onze naasten in woord en daad een leesbare brief van Jezus Christus zijn.

We hopen en bidden dat steeds meer mensen de weg naar Jezus mogen vinden.

Wat geloven we

Wat we geloven vinden we samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Daarin belijden we met de kerk van alle eeuwen:

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

5. op de derde dag opgestaan uit de doden;

6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heilige Geest.

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving van de zonden;

11. opstanding van het lichaam;

12. en een eeuwig leven.

V.P.K.B.

De Protestantse gemeente ‘De Hoeksteen’ te Knokke-Heist (West-Vlaanderen) is lid van de Verenigde Protestantse Kerk in België.

De VPKB bestaat uit een honderdtal gemeenschappen, verspreid over het hele land. Zij is de erfgename van de erkenning die de Belgische Staat in 1839 aan haar Synode verleende. Verder is zij het resultaat van de eenmaking in 1978 van de voornaamste protestantse stromingen in ons land.

De gemeenten die deel uitmaken van de VPKB beschouwen zichzelf als de erfgenamen en opvolgers van diegenen die hun geloof hebben beleden in tal van belijdenisteksten, beginnende met de Apostolische geloofsbelijdenis tot en met de Heidelbergse Catechismus, gaande langs de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en Confessio Belgica. Met haar geloof staat zij in de traditie van de kerken die voortgekomen zijn uit de Reformatie in de 16e eeuw.

Artikel 1 van de Constitutie van de VPKB zegt:

De Verenigde Protestantse Kerk in België heeft als roeping God te verheerlijken en haar hoofd Jezus Christus te belijden als Heer en Redder van de wereld. ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3: 16).

Binnen de VPKB zijn verschillende stromingen en meningen. Iedere gemeente is vrij om naar eer en geweten te handelen in diverse kwesties.

De identiteit van onze gemeente is onder andere omschreven in bovenstaande missie. Boven alles staat dat de Bijbel, Gods Woord, voor ons richtinggevend is.

Predikant:

Ds. Robbert A. Veen

Reigaarsvlietstraat 2, 8300 Knokke

(+32) 050 357178

Email: raveen1956@hotmail.com